Presentamos-el-1er-evento-Donosti-knit-7C-Donosti-knit